alytausnd

Apie draugiją

0 +
metų patirtis

Apie draugiją

Pagrindinis draugijos tikslas – atstovauti ir ginti asmenų su negalia teises ir skatinti lygias galimybes vadovaujantis nediskriminavimo principu.

Draugijos uždaviniai:

atstovauti asmenų su negalia teisėtus interesus, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, negalios, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, etninės priklausomybės, religijos;

nagrinėti asmenų su negalia (jų artimųjų, teisėtų atstovų), o taip pat ir kitų fizinių bei  juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, susijusius su asmenų su negalia socialine įtrauktimi;

užtikrinti valstybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį;

teikti asmenims su negalia (jų artimiesiems, bei  teisėtiems atstovams) transporto paslaugas, taip pat bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas;

vykdyti negalią turinčių asmenų socialinę ir profesinę reabilitaciją;

ugdyti  asmenų su negalia savarankiškumą, organizuoti užimtumą, kultūrinę veiklą, laisvalaikį, poilsį,  sportą, skatinti asmenų su negalia individualius gebėjimus.

alyatusnd

Susisiekite su mumis !